VÉRKERINGÉSI ZAVAROK – LELKI OKAI

A vérkeringés az emberben végbemenő szüntelen körforgást, az energiafelvételt és -elosztást, a vérnek (tulajdonképpeni lényünk­nek) saját létünk minden területére való szétáramlását jelképezi. Ha cselekvésre készülünk, a vérkeringés is felgyorsul, sőt izgalmi állapotban a pulzus magasra szökik, hogy elegendő energiát bizto­sítson a tervezett cselekvés végrehajtásához, illetve gyorsan elszál­lítsa a melléktermékeket. A vérkeringés és az erek hálózata alkotja „belső motorunk” vezetékrendszerét..
 • Az állandóan alacsony vérnyomás arra utal, hogy belső motorunk takaréklángra állítódott, így cselekvésünkhöz nem áll rendelkezé­sünkre elegendő energia. E hiányt bizonyos cselekedetekkel és tevékenységekkel szembeni belső és gyakran tudattalan ellenkezés, félelem vagy kedvetlenség hozza létre.
 • Aki egyáltalán nem látja értelmét életének, aki nem tudja, hogy munkáját minek végzi s miféle haszna származik belőle, energiája és belső hajtóereje hiá­nyát kívülre is kivetíti. Alacsony vérnyomása a következőket jelzi: „Semmihez sincs kedvem, mi értelme van bárminek is, hiszen sehova se vezet.”
 • A tipikus reggeli feketekávé, mely az életerő serkentésére hivatott, voltaképpen a munka és általában az élet iránti hiányzó érdeklődést, vágyat és örömöt kívánja pótolni. A kávéfogyasztó csak akkor ébred fel, miután szervezete megkapta az állítólagos adrenalin-lökést.
 • Ez a szokás a szürke hétköznapokkal, a túlszabályozott napi rutin­nal szembeni mélységes ellenkezést, elutasítást vagy éppen közönyös­séget fejezi ki. Aki a munkájában, szabad idejében vagy családja körében egyébként se leli örömét, nehézségekkel küzd, melyeket megoldás helyett legszívesebben a szőnyeg alá söpörne, a nap terhei­től kimerültén alszik majd el, fáradtan és kedvetlenül ébred.
 • Ha az élet eseményei ismét értelmet nyernek, ha az illető kisebb-nagyobb sikerélményekre tesz szert, röviden: ha az ember ismét aktívvá válik és saját kezébe veszi élete irányítását, akkor megvál­tozott életfelfogásához vérkeringése is igazodni fog és a kívánt célok megvalósításában, készséges segítőtársnak bizonyul.
 • A perifériás vérellátottsági zavarok ezzel szemben arra utalnak, hogy bár megvan a készség az aktivitásra, s szándék is mutatkozik az egyéni élet bizonyos mérvű módosítására, az én mégis távol tartja magát az élet bizonyos feladataitól, konkrét „területeitől”.
 • A kéz hidegsége azt jelképezi, hogy egy pontosan meghatározható cselek­véssel szembeni félelem vagy ellenkezés áll fenn, illetve annak ellenére, hogy az egyén örömét leli az életben, még sincs annyi bátorsága, hogy cselekvő módon közbeavatkozzék, minthogy fél a lehetséges Következményektől.
 • A láb vérellátottsági zavarai világosan jelzik, hogy az illető nem igazán érzi magát jól azon a helyen, ahol az életben áll. Nem érzi, hogy erős gyökerekkel kötődne oda, húzódozik a helyével való kapcsolattól. Következésképp lábának érzékelési képessége jelen­tős mértékben lecsökken.
 • Aki viszont jól érzi magát a helyén, aki nem tartja veszélyeztetettnek vagy túlterheltnek magát, az bizalmas kötöttségbe kerül „terepével”, pozitív érzelmekkel viszonyul adott „állomáshelyéhez”.
 • A tartósan magas vérnyomás, mely világosan látható a kolerikusok élénkpiros arcszínében, arra utal, hogy a belső motor teljes gőzzel működik, rengeteg energiát bocsát rendelkezésre, ám fel­használására végeredményben nem kerül sor, mert az illető fékezi magát vagy passzív marad.
 • Aki megtanulja megérteni és megfelelő módon levezetni agresszív indulatait, aki eltökélt magabiztosságra tesz szert, melynek révén szándékolt cselekedeteit még külső ellen­állással szemben is keresztül tudja vinni, aki száműzi magából a tettei következményétől való félelmet, képes lesz normális módon szabályozni vérkeringését.
 • A magas vérnyomásra adhat okot az is, ha az ember állandó „nyomás alatt áll”, túlterheltnek érzi magát, mert megpróbál min­denkinek a kedvére tenni, ám végső soron agresszív indulatok halmozódnak fel benne. Ilyenkor meg kell tanulnunk nemet mon­dani, meg kell erősítenünk önértékelésünket, hogy ne legyen többé szükségünk „bizonyítékokat” felhozni önnön teljesítőképességünk alátámasztására.

 

Összefoglalva: Vérkeringést zavarok a belső energia és hajtóerő csök­kenése, ellenkezés, elutasítás vagy közönyösség, kedvetlenség, felelősségelhárítás

 

 • A keringési rendszer összeroppanása jelzi, hogy lényünk (a vér) egyensúlyi állapota felborult. A vérkeringést az izgalmi és nyugalmi periódusok, aktivitás és passzivitás, plussz és mínusz rendkívül érzékeny összjátéka jellemzi. Ily módon biztosítódik lényünk állan­dó belső egyensúlya. Sokkhatás vagy akár egy apróság következté­ben – „az utolsó csepp a pohárban” – az említett egyensúly felborulhat. A lényünk egyes részei közötti bonyolult kölcsönhatási mechanizmust megzavarja valamely testi/lelki hatás váratlan túlsú­lya, a félelem vagy valami váratlanul erős energia.

Amit tenni kell

 • A vérkeringés összecsuklása elkerülhető, ha az ember a felmerülő konfliktusokat nem szorítja le a tudattalanba, nem hagyja ott felgyülemleni. Aki a problémák jelentkezésekor rögtön kész tisztázni a helyzetet, nem fojtja el keserves tapasztalatait, hanem bátran szem­benéz velük, sikeresen kivédhet egy ilyen váratlan összeroppanást.
 • A dolgok többé nem csapnak össze a feje felett. Arra se lesz szüksége, hogy vérkeringésének összeomlása következtében elhá­rítsa magáról a megoldandó problémák iránti felelősséget. Hiszen aki egy rosszullét után felébred ájulásából, ugyanazon probléma-hegy előtt találja magát. Miért ne használhatnánk rögtön erőnket és időnket arra, hogy nekifogjunk, s megoldjuk a szóban forgó felada­tokat?